Общи условия

Въведение
Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Организатора и Клиента при организацията на всички събития на Организатора. Настоящите условия се публикуват на сайта на Организатора или се изпращат на клиентите в електронен вариант. Клиентите приемат настоящите Общи условия чрез потвърждаване на сайта на Организатора по време на регистрация за участие в събитие. Всички взаимоотношения между Клиенти и Организатора се базират на настоящите Общи Условия в рамките на приложимото законодателство.

1. Предоставяни услуги
1.1. Бързи Срещи е услуга, която се изразява в организиране на срещи между необвързани с цел запознанство и връзка. Това е специализирано събитие, при което участващите осъществяват много на брой кратки първи срещи в рамките на едно събитие като всеки се запознава с всеки от другия пол. При варианта "Бързи Срещи онлайн" тези срещи се осъществяват чрез видеовръзка посредством платформата Zoom.
1.2. Парти за необвързани е услуга, която се изразява в организиране на парти за запознанства между необвързани с цел забавление, запознанства и общуване. По време на събитието екип на ClubR провежда анимация и различни игри за запознанства.
1.3. Мачмейкинг (Подбрани запознанства) е индивидуална услуга за намиране на партньор. Услугата включва изготвяне на детайлен профил на всеки клиент чрез интервю с психолог и анкета за неговите очаквания към потенциалния партньор. Изготвя се визитка и кратко тектово представяне. Клиентът се включва в база данни Мачмейкинг. Търсим, отговарящи на неговите изисквания хора, сред:1-попълнилите Теста за съвпадения на нашия сайт; 2-чрез анонимно представяне в страницата "Търсим точно теб"; 3-чрез анонимни постове в нашите социални медии. При наличие на хора, които съответстват на изискванията на клиента, се изготвят техни безплатни мачмейкинг профили. Ако и на база тези профили имат двустранно съвпадение в очакванията, се разменят визитки. При съгласие от двете страни, се разменят контакти, за да се уговорите за среща. Ако тази среща не доведе до връзка, се провежда задължителна консултация за обратна връзка, на която се обсъждаме впечатленията от срещата и запознанството и се подобрява разбирането ни за изискванията на Клиента към потенциалния партньор.
1.4. Коучингът интерактивно тематично събитие в група от 4-6 човекас обучение с ролеви игри по определена тема. Продължителност около 2 часа. Работи се върху теми, свързани със запознанствата, партньорството и изграждането на успешна връзка. Коучингът има за цел да разшири потенциала на участниците за свързване и изграждане на връзка и партньорство.
1.5. Индивидуалните консултации представляват лична среща със съответен специалист за дискусия  и работа по избрана от клиента тема в сферата на връзките и партньорските взаимоотношения. Продължителност - 1 час.
1.6. Консултация за наши събития представлява лична среща с наш специалист  за обсъждане и информация, свързани с участие в Бързи срещи или партита за запознанства. Продължителност - 1 час.

2. Организатор
ClubR е представен в Интернет чрез www.clubr.bg. За целите на настоящите Общи Условия и в зависимост от конкретното направление на дейност, ClubR се представлява от "Клуб Р - Парти" ООД, София 1407, Банат 28, ЕИК 203572065, управител Радослава Карамихалева, удостоверение за администратор на лични данни No 417111.

3. Клиент
Клиент е всяко физическо лице, което е използвало услугите на Организатора чрез регистрация, плащане или в друга изрична писмена форма. Чрез приемането на настоящите Общи Условия Клиентът гарантира:
- Че е съгласен личните му данни да бъдат използвани от ClubR в съответствие с действащото законодателство в Република България и съобразно изискванията на Общия Регламент за защитата на данни 2016-679;
- Че е пълнолетен и дееспособен гражданин на Република България;
- Че е необвързан и не съжителства с партньор или че е в ефективен процес на развод;
- Че при регистрирането си на сайта е предоставил коректни лични данни: име, фамилия, дата на раждане, град на живеене, телефон и имейл;
- Че не е осъждан ефективно за тежки криминални престъпления;
- Че не е в списъка на големите длъжници на държавата по отношение на дължими данъци и осигуровки;
- Че няма и не знае да има медицински или физиологически пречки за встъпване в обичайни партньорски взаимоотношения.
- Че ще уведоми бързо и надлежно Организатора в случай на промяна на някое от горепосочените обстоятелства.
При подаване на невярна информация Организаторът си запазва правото да прекрати договорните отношения с Клиента без от това да произтичат каквито и да е материални отговорности за него.

4. Права и задължения на Клиента
4.1. Клиентът има право на защита на личните данни в съответствие с изискванията на Общия Регламент относно защитата на данни 2016/679. Пълният текст на правата на клиента според Регламента можете да намерите в Етичния Кодекс на ClubR.
Клиентът има право да получи пълния обем и най-високо качество на услуги на Организатора, за които  е заплатил.
4.2. Клиентът участва във всички дейности, свързани с услугата на свой риск и своя отговорност. Клиентът се задължава да не предявява каквито и да е претенции към Организатора, свързани с претърпени от клиента вреди или пропуснати ползи, които по пряк или косвен начин могат да се свържат с участието му в дейности, свързани с услугата. Към дейностите, свързани с тази услугата, се включва и общуването с други хора, които по пряк или косвен начин са свързани с нея.
4.3. Клиентът се задължава:
- Да не дискриминира другите потребители на услугата на база пол, религиозни убеждения, раса и сексуална ориентация.
- Да не обижда, както и да не проявява друг тип агресия, към другите потребители на услугите.
- Да се отнася с разбиране към различията и чуждите гледни точки.
- Да не извършва рекламна дейност, под каквато и да е форма чрез платформите и събитията, свързани с услугата, освен с изричното писмено съгласие на Организатора.
- Да не разменя своите контакти за връзка с участниците от противоположния пол по време на събитията, провеждани от Организатора. Изключение правят събитията, в които изрично се упоменава, че  размяната на контакти с противоположния пол е разрешена.
4.4. Клиентът оторизира Организатора да набира, обработва и съхранява необходимите лични данни, без да ги предоставя на трети лица освен с неговото изрично писмено съгласие или в случаите, предвидените от действащото законодателство.
4.5. Клиентът се задължава да обезщети, предпазва и, по искане на Организатора, да защити Организатора срещу всякакви искове и отговорности, възникнали от или отнасящи се до претенции на трето лице срещу Организатора, произтичащи от виновно действие или бездействие на клиента.
4.6. Клиентът декларира, че предоставената от него информация е вярна и се съгласява преди допускане до събитие да му бъде изискан валиден документ (при участие в Класически бързи срещи), който да доказва неговото име, фамилия, възраст и пол.  Клиентът декларира, че е необвързан и че отговаря на всички условия за участие в съответното събитие.
4.7. Клиентът има право по всяко време да поиска от Организатора закриване на неговата регистрация на сайта.

Допълнително само за услугата Мачмейкинг
4.8. След преминаване на входящо интервю, Клиентът става част от базата данни Мачмейкинг и неговият профил участва при търсенето на съвпадения, което се прави по описания в т 1.3. начин. Организаторът се задължава добросъвестно да търси подходящи предложения за запознанства за Клиента съобразно неговия профил, план на участие и утвърдената практика.
4.9. Клиентът е наясно, че колкото по-високи са изискванията към търсения партньор, толкова по-трудно е намирането на такъв партньор. Клиентът приема, че Организаторът не може да въздейства върху желанието на други клиенти в базата данни да се срещнат или да не се срещнат с него или върху оценката, която тези партньори биха дали за Клиента след срещата.
4.10. Клиентът има право да очаква добросъвестни усилия от страна на Организатора за намиране на подходящи предложения за запозннаства, като обаче е съгласен, че Организаторът не може да гарантира провеждането на конкретен брой срещи за даден период от време.
4.11. Клиентът се задължава във взаимоотношенията си с Организатора и с другите клиенти да спазва законите на Република България и нормите за добро поведение в обществото, в това число:
- да не тормози или причинява неудобство или да се свързва с тях след като изрично е бил помолен да не прави това;
- да не нарушава неприкосновеността на личния живот на служителите на Организатора или клиентите, включително, но не само, чрез изпращане, разпространяване или показване имейли, лични данни или снимки на друг член на трети лица;
- да не действа злонамерено, заплашва, тормози или използва, нецензурни, клеветнически, обидни, сексистки, расистки или други дискриминационни обръщения към служители или клиенти на Организатора;
- да не се представя за друго лице, под каквато и да е форма;
- да не предоставя на Организатора снимки или други материали, правата за които са собственост на трети лица, освен ако не е изрично оправомощен;
- да не рекламира собствените си продукти и услуги на други клиенти на Организатора, освен с негово изрично писмено съгласие;
- да не върши нищо, което умишлено или неумишлено накърнява доброто име на Организатора.
4.12. Клиентът се съгласява, че Организаторът не може да бъде държан отговорен за развитието на взаимоотношенията с други клиенти. Организаторът не може да провежда полицейски разследвания на личността на клиентите. Верността на данните, подадени от клиентите към Организатора се проверяват само въз основа на публично наличната информация и гаранцията, дадена от клиентите чрез приемането на Общите Условия. В тази връзка всеки Клиент има правото да вземе адекватни мерки (по негово усмотрение) при срещите си с други участници. Така например, Организаторът препоръчва първите срещи да се провеждат на публично място и известявайки роднина или приятел относно тази среща. Също така Организаторът съветва да не избързвате с предаването на лична информация или вещи, докато не счетете това за безопасно.

5. Права и задължения на Организатора
5.1. Организаторът е задължен да изпълни всичките услуги, договорени и заплатени от Клиента в техния максимално възможен обхват и с най-високо качество.
5.2. Организаторът си запазва правото във всеки един момент да прекрати предоставянето на услуга на който и да било Клиент, без да дължи каквито и да били обяснения за това. В такъв случай Организаторът дължи на клиента административната такса, заплатена към Организатора, за събитията, които Клиентът не е могъл да посети поради преждевременното прекратяване на услугата. Организаторът уведомява Клиента за взетото решение чрез електронно съобщение на посочения при попълването на формата за регистрация адрес.
5.3. В случаите, когато предоставянето на услугата е прекратено поради неизпълнение на настоящите Общи Условия от страна на клиента, разходите по трансфера на сумите са за негова сметка.
5.4. В случаите, когато предоставянето на услугата е прекратено по вина на Организатора, разходите по връщането на сумите са за сметка на Организатора.
5.5. При провеждането на Бързи Срещи, ако се съберат под 75% от обявения номинален брой участници от единия пол, Организаторът се задължава да компенсира участниците от другия пол чрез връщане на 50% от заплатената такса или предоставяне на код за отстъпка на същата стойност (според желанието на участника, което трябва да бъде заявено до 30 дни след събитието). Ако се съберат под 50% от обявения номинален брой участници от единия пол, Организаторът отменя срещата и компенсира всички участници, като по техен избор им изпрати код за 100% отстъпка за участие в други Бързи Срещи или като им върне чрез банков превод заплатената такса (според желанието на участника, което трябва да бъде заявено до 30 дни след съответното събитие). До приключването на съответната счетоводна година, участникът, получил код за отстъпка, има право да промени желанието си и вместо код да поиска връщане на съответната сума.
5.6. Организаторът декларира, че има надлежно разрешение за работа с лични данни.
5.7. В случай на попълване на неверни данни в регистрационната форма, Организаторът има право да откаже достъп на Клиента до събитието без да му дължи каквито и да е неустойки или възстановяване на заплатената предварително сума.
5.8. В случаите, когато установи некоректна информация в регистрацията на Клиента или при намиране на повторна регистрация на един и същ клиент, Организаторът има право да приключи регистрацията и да откаже участие на Клиента във всички организирани от него събития.
5.9. Организаторът се задължава да използва събираната лична информация изключително и само за целите на предлаганите услуги и в съответствие с действащото законодателство. Изпълнението на услугата води до необходимостта от споделяне на част от тази информация с организацията, която осигурява функционирането на интернет сайта на Организатора. Както Организаторът, така и тази институция не предоставят на трета страна лична информация за клиентите, освен с тяхното изрично писмено съгласие и в случаитe, предвидени от приложимото законодателство.
5.10. Организаторът е задължен да положи максимални усилия за защитата на личните данни на Клиента според действащото българско и европейско законодателство, включително и Общия Регламент за защита на данни 2016-679. Организаторът е задължен да не споделя персонална информация за Клиента без неговото изрично разрешение. Организаторът е задължен да предприеме всички добросъвестни мерки за защита на тази информация.
5.11. Организаторът си запазва правото да прекрати отношенията с Клиента при грубо нарушаване на неговите задължения, без това да предизвиква допълнителни последствия, освен евентуално връщане на извършено авансово плащане.
5.12. Всички материали и услуги, предоставяни на Клиента, са интелектуална собственост на Организатора, включително, но не само: интернет сайт, търговска марка, знак или име, софтуер, текстове или графики. Тяхното използване от Клиента с цел облагодетелстване и без изричното писмено съгласие на Организатора, може да доведе до съдебно преследване с цел защитата на неговите права.

Анулиране на направена поръчка
6.1. В случай на неявяване на събитие Клиентът губи заплатената от него сума. При онлайн варианта на Бързи Срещи Организаторът не носи отговорност, ако Клиентът не се яви или не може да участва пълноценно поради технически проблеми с използваното негово оборудване или Интернет връзка.
6.2. До 72 часа преди събитието Клиентът има право да откаже заплатена поръчка при условие, че надлежно уведоми организатора по e-mail в този срок. В този случай организаторът до 3 работни дни възстановява заплатената сума или изпраща код за 100% отстъпка за записване за друго такова събитие, според желанието на клиента. Разходите по обратния трансфер на сумата (банкови такси и комисионни) са за сметка на Клиента. В случай, че клиентът е заплатил с карта, до 3 работни дни сумата се възстановява на същата карта, с която е заплатено за събитието.
6.3. До 3 часа преди събитието Клиентът има право да прехвърли вече заплатена регистрация на посочено от него/нея лице от същия пол, при условие, че лицето отговаря на изискванията и се регистрира за събитието в този срок.

Общи обстоятелства
7.1. Максималната съвкупна отговорност на Организатора към Клиента, допускана по която и да е правна теория, не може да надхвърли сумата, действително платена от Клиента на Организатора за покриване на административната такса за съответното събитие. Организаторът не е отговорен за забава или неизпълнение, които се дължат на форс-мажорни обстоятелства. В случай, че приложимото право не позволява такова ограничаване или изключване на отговорността, този член за ограничаване или изключване на отговорността ще се счита за изменена така, че да има действие във възможно най-голямата позволена степен.
7.2. Организаторът не е отговорен за загуби, повреди или други директни или косвени разходи на Клиента, извън задълженията да изпълни договорените с Клиента услуги. Организаторът не може да бъде държан отговорен за щети на Клиента, възникнали поради негово действие или решение въз основа на съвет или препоръка на Организатора. Максималният размер на материалната отговорност на Организатора във връзка с неизпълнение на негови задължения не може да надхвърля сумата, заплатена от Клиента за неизпълнените услуги.
7.3. Организаторът е отговорен единствено за правилността на информацията, публикувана на неговия сайт. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Организаторът не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.
7.4. Ако някоя от разпоредбите на тези общи условия се счете за незаконна, невалидна или неприложима по някаква причина, то тя ще се счита за заличена, но останалите разпоредби ще останат в сила и ще бъдат обвързващи и за двете страни.
7.5. Тези Общи Условия са в съответствие с действащото българско законодателство и тяхното изпълнение е под юрисдикцията на компетентното българско съдилище.

8. Специфични условия
Тези условия се прилагат, при резервиране на събитие и допълват вече описаните тук по-горе. Организаторът си запазва правото да откаже резервация по негово усмотрение и без санкции за такъв отказ.
8.1. Резервацията на Клиента се счита за надлежно направена, когато той е извършил дължимото плащане и е получил потвърждение за това от Организатора по електронна поща. Клиентът трябва да проверява за получаването на такова потвърждение и да се свърже веднага с Организатора в случай на забавено, неправилно или непълно потвърждение.
При плащане с карта пред ВПОС се приемат дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Master card. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity Check и Visa Secure. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 100 лева. Ние не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане през сайта. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, същата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

8.2. Местата се резервират според реда на постъпване на плащанията в административната система на Организатора. В случай, че Клиентът е заплатил, след като местата вече са запълнени, сумата му се възстановява или чрез изпращане на код за безплатно участие в следващо събитие, или чрез възстановяването ѝ по банков път, като разходите по обратния трансфер на сумата (банкови такси и комисионни) са за сметка на Клиента.
8.3. Плащанията се извършват в български левове след регистриране за конкретното събитие чрез използване на предоставените за целта платежни инструменти, включително плащания с карти чрез виртуален постерминал. Всякакви банкови и/или трансферни такси по тези плащания са за сметка на Клиента.
8.4. Организаторът няма право да променя условията на договореното събитие след извършено заплащане от Клиента, освен по обективни причини, независещи от добрата воля на Организатора. При промяна поради форсмажорни обстоятелства нито една от страните не може да бъде държана отговорна за щети, претърпени от другата страна.

9. Използване на интернет сайта и страници на Организатора в социалните медии
9.1. Забранява се качването на следните видове коментари на новини и материали:
- противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал;
- съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;
- които имат рекламна цел, освен с писмено разрешение от Организатора;
- чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
- представляващи търговска или служебна тайна или конфиденциална информация;
- които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен с изричното писмено съгласие на титуляра на това право;
- нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
9.2. При изказване на мнение в Интернет сайта и страниците на Организатора в социалните медии потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано, като за това Организаторът не дължи възнаграждение на автора.
9.3. Организаторът има право да изтрива публикувани от потребителите материали.
9.4. Не може да се ползва информация (текст и образ) от Интернет сайта и страниците на Организатора в социалните медии без неговото изрично писмено позволение или без надлежно позоваване/препратка.
9.5. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения, както и не носи отговорност за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
9.6. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Организаторът не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Гаранции за добросъвестност и качество на предоставяните услуги ("Нашата гаранция")
10. За услугата Бързи Срещи
10.1. Тази гаранция представлява код за безплатно участие на Бързи Срещи, който Клиентът получава и ползва съгласно изискванията и по реда на настоящите Общи условия.
10.2. Право да получат такъв код имат Клиенти, които са заплатили и са присъствали на Бързи Срещи, осъществили са срещи с всички присъстващи от противоположния пол, след края на събитието са попълнили на сайта формата за резултатите от срещата и не са отбелязали желание за среща с нито един от другите участници.
10.3. Клиент, който отговаря на условията по предходната точка и желае да получи код за безплатен достъп за следващо събитие, трябва да изяви желанието си към Организатора по e-mail до 30 календарни дни след края на събитието. При получаването на валидна заявка, Организаторът разполага с 3 работни дни, за да изпрати код за безплатно събитие.
10.4. Кодът за безплатен достъп може да се ползва само ако в този момент системата на сайта допуска Клиента до участие в съответното събитие.
10.5. Клиентът има право да използва тази гаранция само веднъж.
10.6. Кодът за безплатен достъп не може да бъде осребряван.

11. За услугата Парти за необвързани
11.1. Тази гаранция представлява билет за безплатно участие на Парти за необвързани, който клиентът получава и ползва съгласно изискванията и по реда на настоящите общи условия.
11.2. Право да получат такъв билет имат Клиенти, които са присъствали на парти и считат, че Организаторът не е изпълнил обещанието: да се срещнат с други необвързани, да слушат хубава музика и танцуват в приятна обстановка, да потърсят другата половинка на своя талисман, за да получат безплатен шот на бара и да се включат в  различни игри за запознанства.
11.3. Клиент, който отговаря на условията по предходната точка и желае да получи безплатен билет за следващо такова събитие на Организатора, трябва да изяви желанието си към Организатора по e-mail до три работни дни след края на събитието, заедно с копие от касовата бележка и описание в свободен текст за причините за изискваната гаранция. При получаването на валидна заявка, Организаторът разполага с 3 работни дни, за да изпрати билет за безплатно участие в друго негово парти.
11.4. Билетът за безплатен достъп е еднократен и може да бъде използван само от Клиента, който го е получил.
11.5. Всеки Клиент има право само на един билет за безплатен достъп.
11.6. Билетът за безплатен достъп не може да бъде продаван или осребряван.

12. За услугата Мачмейкинг
12.1. Организаторът гарантира, че:
- е сертифициран за работа с лични данни, съгласно действащото законодателство;
- работи в пълно съответствие с Етичния Кодекс и Общите Условия;
- следва стриктно процедурите за Мачмейкинг съгласно описанието им на сайта;
- всички хора, с които клиентът се среща в програмата Мачмейкинг, са от базата данни на Организатора, поели са същите или равностойни задължения и са преминали през същия процес за изготвяне на профил;
- всички психолози от екипа на Мачмейкинг са дипломирани и квалифицирани съгласно приложимото законодателство;
- В таксата, заплатена от Клиента, се включва извършваната от Организатора работа: анкета, интервю с психолог; изготвяне на визитка и представяне; консултация за обратна връзка; други консултации; търсене на подходящи за запознанство хора по начина описан в т.1.4.; изготвяне на техните мачмейкинг профили и направените предложения за запознанство. Няма допълнителни скрити такси или допълнително изискуеми суми освен изрично указаните на сайта на Организатора.
12.2. А
ко Клиентът счита че не са изпълнени задълженията на Организатора, описани в т.12.1. той има право да предяви иск за възстановяване пропорционална на оставащият срок за участие в програмата сума, като от нея се приспада сумата за изготвяне на профил - 100 лв. Искът трябва да бъде предоставен на Организатора в писмен вид или на актуалните му електронни адреси.
12.3. Организаторът е длъжен да разгледа такъв иск в срок до 3 работни дни след получаването му да представи на Клиента своето мнение относно иска и предложение за неговото разрешаване.
12.4. Двете страни ще се опитат да разрешат подобни искове чрез взаимно споразумение. Ако такова не може да бъде достигнато, спорът ще се разрешава в компетентното съдилище. При всички случаи максималният размер на подобен иск не може да надхвърля размера на заплатената от Клиента сума.

13. Използване на бисквитки
Работейки на сайта clubr.bg, вие се съгласявате с използването на бисквитки (cookies). Нашият сайт ги използва единствено за поддържане ефективната работа на потребителите. Ние не използваме бисквитки с рекламна цел и не предаваме идентифицируеми лични данни на потребителите на трети страни.
Подробна информация можете да получите на страницата "Защита на личните данни".

14. Събиране и защита на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016
Организаторът събира и обработва личните данни на Клиента в съответствие с действащото законодателство, включително и в съответствие с Общия Регламент за защита на личните данни 2016-679. 
Подробна и актуална информация по този въпрос можете да получите на страницата "Защита на личните данни" в раздела "За нас".

15. Заключителни разпоредби
15.1. В случай на несъответствие между настоящите Общи Условия и всякакво друго приложение, график, фактура или поръчка за покупка, Общите Условия ще имат предимство, освен ако другият документ изрично не отразява по друг начин намеренията на страните. Клиентът не може да прехвърля правата и задълженията си по тези Общи Условия, по силата на закона или по друг начин, без предварителното писмено съгласие на Организатора. Всяко такова прехвърляне ще се счита за недействително и невалидно и ще се счита за съществено нарушение.
15.2. Общите условия могат да се променят от Организатора по всяко време като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта на Организатора.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

Благодаря Ви за поетата посока и желанието да помагате! Всеки заслужава да получи възможност!  
13.05.2024, след бързи срещи 

Страхотни сте! Чудесен екип и атмосфера, ще препоръчам на приятели.
13.05.2024, след бързи срещи 

Всичко беше супер, и като организация, и като изживяване (голям майтап падна с тези ключове и катинари)
02.05.2024, след парти за запознанства 

Перфектна организация. Браво.  
25.04.2024, след бързи срещи 

Беше чудесно и уютно събитие. Организаторите са прекрасни и умеят наистина да предразполагат.
08.04.2024, след бързи срещи